Aktuelt / Hvordan arbeider vi?

Hvordan arbeider vi?

Vi har 70 års erfaring med fattigdomsbekjempelse.
NIGER
Foto: Josh Estey/CARE

Dette jobber vi for:

Økt økonomisk sikkerhet: Når kvinner og jenter har større og mer stabile inntekter, står de bedre rustet til å håndtere krevende situasjoner som helseproblemer, graviditet eller økte matpriser. Gjennom CAREs spare- og lånegrupper får de tilgang til grunnleggende finanstjenester, kunnskap om rettigheter, lese-, skrive- og regneopplæring, samt opplæring i forretningsferdigheter. Slik kunnskap gjør også kvinnene bedre kvalifisert til å delta i mer formalisert arbeidsliv og ivareta sine rettigheter.

Utdanning for jenter og kvinner: Vi vil fjerne alle barrierer for jenters tilgang på utdanning, slik at jenter og gutter får like muligheter til å utvikle evnene sine. Samtidig gir vi voksne kvinner uten utdanning mulighet til å lære å lese, skrive og regne. Dette er avgjørende for deres muligheter til å oppnå reel politisk innflytelse, lykkes i arbeidslivet og legge til rette for barnas utdanning.

Forebygge katastrofer: Klimaendringer og naturkatastrofer truer med å reversere mye av fremgangen som har skjedd i kampen mot fattigdom. Forebygging av humanitære katastrofer handler om å kartlegge farer og hjelpe fattige mennesker å redusere sin sårbarhet. Dette redder flere liv og koster mindre enn nødhjelp. Kvinners kunnskap om jordbruk og naturforvaltning er en enorm ubrukt ressurs i denne innsatsen. 

Kvinners politiske deltakelse: Kvinner og jenter må kunne delta på lik linje med menn i beslutninger på alle nivåer, både i politikken, arbeidslivet og lokalsamfunnet. Gjennom CARE får de kunnskap om lederskap og hvordan de kan påvirke egne myndigheter eller bedrifter om saker som kan bedre deres livssituasjon. Vi bidrar til at de kan organisere seg og bygge sosiale bevegelser, slik at de kan kreve sine rettigheter.

Bekjempe kjønnsbasert vold: CARE jobber for å endre holdninger om at vold mot kvinner og jenter er akseptabelt. Vi tenker da ikke bare på seksuelle overgrep og annen fysisk mishandling, men også sosiale og psykiske former for vold som trusler, ydmykelser, utestengelse fra husholdningsøkonomien eller påtvunget isolasjon fra venner og familie. CARE jobber også for å forebygge vold i krisesituasjoner og støtte voldsofre. Vi samarbeider tett med lokale grasrotbevegelser for å styrke deres evne til å holde egne myndigheter ansvarlig for å forebygge og beskytte befolkningen mot kjønnsbasert vold.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Vi vil sikre kvinner og jenters rett til selv å bestemme over egen kropp. Flere hundre tusen kvinner dør hvert år av komplikasjoner i forbindelse med svangerskap – mange av dem fordi de ble giftet bort som barn, før kroppen er i stand til å håndtere en graviditet. CARE jobber for at kvinner skal ha tilgang på gode helsetjenester ved graviditet, fødsel og under barnets første leveår.

Humanitær hjelp: CAREs langvarige tilstedeværelse i mer enn 80 land gjør det mulig å gi nødhjelp på en måte som også er med på å fremme langsiktig utvikling. I tillegg til å bistå med mat, vann, husly og helsetjenester, er vi opptatt av at alle mennesker, uansett kjønn eller alder, får dekket sine ulike behov og har mulighet til å påvirke støtten de får. For jenter og kvinner er det særlig viktig å være beskyttet mot vold og seksuelle overgrep i krisesituasjoner.

 

 

Finn oss på sosiale medier


Facebook icon  Twitter icon  Youtube icon  Instagram icon